Verna Forestal denonse : « Bidjè a maltrete kolektivite yo! »

Verna Forestal prononse’l kont move tretman gouvènman an konte bay Kolektivite yo nan bidjè 2017-2018 la

Yon tèks Verna Forestal

Petyon Vil.- 26 out 2017

Sa’m pral di la yo ka deranje kèk enterè men mwen gen obligasyon pou’m di yo. Fòk nou rive nan nivo kote nou pa chita sèlman sou blòf, men aksyon n’ap poze yo sanble tèt koupe ak sa n’ap di. Konbyen moun k’ap moute projè tout kalite pou kraze Ayiti pandan y’ap pran pòz yo vle li avanse?

Mwen sipòte ak tout fòs mwen rekèt ke 36 majistra kominal nan peyi a adrese bay sena repiblik la nan dat 16 out ki sot pase a, pou yo fè onorab yo konnen enkyetid yo pa rapò a sa bidjè 2017-2018 la prevwa ki gen a wè ak finansman kolektivite teritoryal yo.

Contribution Froncière des Propriétés Bâties (CFPB) nan lang franse, se yon taks lalwa prevwa pou ede kolektivite yo mache, ede yo egziste, malgre problèm nou konnen yo genyen. Nan projè lwa finans ministè ekonomi ak finans depoze nan chanm depite a, egzekitif la deside pou kont li kraze CFPB a kote yo akòde rediksyon 50% a 60%, youn apre lòt Otèl ak moun ki pran retrèt nan fonksyon piblik la sou lajan ke yo ap gen pou peye kòm kontribisyon sou CFPB a. Egzekitif la deside, toujou pou kont li mete barèm pou moun peye nan kad taks enpòtan sa nap pale a.

Mwen vle raple egzekitif la pap gen devlopman peyi Dayiti san kolektivite yo ki se ajan desantralizasyon, e prensip premye pou koleltivite yo egziste, gen otonomi yo se finansman. Kidonk, fòk yo gen mwayen pou yo finanse pròp tèt yo, sa ki ap pèmèt tout bon vre yo granmoun lakay yo jan lalwa vle sa.

Dispozisyon sa yo mwen wè gouvènman an pran nan projè lwa finans 2017-2018 la kontrè a sa 2èm paragraf atik 217 pou rive nan atik 218 konstitisyon an, ki entèdi tout entèvansyon gouvènman an pou kont li, nan enterè pa’l sèlman nan finans kolektivite teritoryal yo. Sa gouvènman an prevwa la yo ap depatcha pak an pak atik 133 dekrè kad 1e fevriye 2006 la sou fonksyonman kolektivite yo tou.

Sa k’ap pase nan projè lwa finans 2017-2018 la montre a klè, volonte egzekitif la pou kontinye kolektivite yo nan asistana, pou yo toujou ap tann yon favè yon minis enteryè ke yo nome. Alòske majorite enstitisyon ki nan kolektivite a yo jwenn benediksyon pèp la dirèkteman.

Koman Prezidan Jovenel panse’l ka devlope peyi Dayiti pandan lap foure nan trou, mete sou kote, mete ajenou kolektivite teritoryal yo? Kilè n’ap soti nan eslogan pou nou kòmanse poze zak kap kondui nou sou devlopman reyèl peyi a?

Lè’m konsidere batay ki mennen avan kolektivite reyisi jwenn yon ti grapday pou yo fonksyone ki se CFPB a, kote dekrè kad 2006 la nan atik 133 prevwa 70% nan lajan ki ranmase nan kad taks sa-a dwe sèvi a projè tankou: klere lari, ranmase fatra, fè asenisman, elatriye.
; lè’m konsidere ti moyen ministè enteryè ap bay an sipò a bidjè kolektivite yo pa legim nan soup pou fè devlopman tout bon vre…
Mwen de prese prese pou Sena repiblik la aji ak sajès pou yon fwa, pandan onorab yo kraze konplo sa-a egzekitif la ap marinen pou kraze kolektivite teritoryal yo nan peyi a, yon fason petèt pou yo sèl kòk chante.
M’ap mande pou majistra yo ki  entrodui demach la bò kote Sena repiblik la kenbe djanm, san yo pa pran presyon ni antre nan vye konfyolo ki pral antere yo pi devan.

Annou kontinye lite pou koleltivite yo jwenn dwa grandèt majè yo, konsa, pale devlopman an pap yon senp eslogan ankò men yon reyalite.
Nou pap bezwen yon egzektif, ajan divizyon, san projè, kap panse epi deside pou nou, malgre yo pa konn problèm nou tout bon vre.

Viv Kolektivite Teritoryal yo!
Viv yon Ayiti Fò!
Viv devlopman peyi Dayiti!

Verna Forestal, ansyen Direktè Jeneral Meri Pòdepè, Jounalis.

Publicités

About Nouvel Pam

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *